การจับกุม

  งานตรวจตราและดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 รวมทั้งช่องทาง เพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง


 • GroupIcon022.png
  การผลักดัน ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 12 ห้ามมิให้คนต่างด้าวซึ่งมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เข้ามาในราชอาณาจักร (1) ไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนั...

 • GroupIcon033.png
  กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการของชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปราม สามารถแบ่งกลุ่มเป้าหมายได้ ดังนี้ 1.บุคคลต่างด้าวมีพฤติการณ์เป็นที่น่าเชื่อว่าเป็นภัยต่อสังคม หรือจะก่อเหตุให้เกิดอันตราย...

 • FakeCasePP.png
  ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิด ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง หมวด 5 ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง มาตรา 269/8 ผู้ใดทำหนังสือเดินทางปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่...

 • ISSUES-CRIME-CUFFS-370x270.jpg
  อัพเดต ข่าวการจับกุม และสถานการณ์การปลอมแปลงเอกสารการเดินทาง ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
Visitors: 120,551