การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมกันส่งเสริม ให้การบริหารราชการของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมี คุณธรรมและความ โปร่งใส และส่งผลให้การทุจริตในภาพรวม ของประเทศลดน้อยลงไปได้ ไม่มากก็น้อย ซึ่งในระยะยาวก็ยังสามารถสะท้อนถึงการรับรู้ในระดับสากลได้อีกด้วย


ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

1. โครงสร้าง อัตรากำลัง และข้อมูลผู้บริหาร
2. อำนาจหน้าที่และพื้นที่รับผิดชอบ นโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี
3. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. ข้อมูลการติดต่อ / Q&A และช่องทางการฟังความคิดเห็น
5. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหาร

6. รายงานปฏิบัติราชการประจำเดือน
7. คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่การให้บริการ
8. คู่มือการให้บริการประชาชน
9. E-Service
10. ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ

ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและรายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
12. ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา
13. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
14. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

15. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังพล

ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

16. ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

17. ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)
18. การมีส่วนร่วมของหัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง
19. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
20. แผนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ และการรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ
21. คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
22. แผนปฏิบัติแนวทางการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีและผลการดำเนินงานตาม แผนฯ
 

ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

23. มาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วย งานและการรายงานผลการดำเนินการ ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
Visitors: 124,317