อำนาจ/หน้าที่

 กองกำกับการสืบสวนปราบปราม กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 (กก.สส.ปป.บก.ตม.2) มีภารกิจการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

  1. งานตรวจตราและดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 รวมทั้งช่องทาง เพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง

  2. งานสืบสวนและปราบปรามผู้กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรับผิดชอบ ตลอดจนความผิดอาญาอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวพันกัน

  3. งานประมวลผลการจับกุมผู้กระทำผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรับผิดชอบ

  4. งานดำเนินการให้เจ้าของหรือผู้คุมพาหนะนำคนต่างด้าวที่ต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรออกไปนอกราชอาณาจักร

  5. งานดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าว ซึ่งได้รับการอำนวยความสะดวกตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายพิเศษ

  6. งานบริการคนเข้าเมือง

  7. งานการเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

  8. งานตรวจสอบออกใบสำคัญถิ่นที่อยู่

  9. งานกิจการพิเศษ

  10. งานควบคุมห้องกัก

  11. การผลักดันผู้ต้องกักออกนอกราชอาณาจักร

  12. งานตรวจสอบหนังสือเดินทาง

  13. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

Visitors: 120,553