• พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตราที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านการสืบสวนปราบปราม รายมาตรา ดังนี้ หมวด 2 การเข้าและออกนอกราชอาณาจักร มาตรา 11 บุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอา...

  • Montenegro02.jpg
Visitors: 107,029