ศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Document Examination Center : DEC)

 

ศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Document Examination Center : DEC)

     ในอดีตที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบหนังสือเดินทางและห้องควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ได้เปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2543 ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง) โดยความร่วมมือของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)) และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

     จากนั้นเมื่อมีการเปิดใช้สนามบินสุวรรณภูมิอย่างเป็นทางการ ศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบหนังสือเดินทางจึงได้ย้ายที่ทำการมายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ได้มอบหมายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการตรวจหนังสือเดินทางขึ้นตรงกับกองกำกับการสืบสวนปราบปราม มีเครื่องตรวจสอบเอกสาร อุปกรณ์ และหนังสือเดินทางตัวอย่าง (Speciment) ของประเทศต่างๆ บางประเทศและบางรุ่น เพื่อใช้เปรียบเทียบในการตรวจสอบหนังสือเดินทางต้องสงสัย ขณะนี้มีอยู่ในระบบแฟ้มบัญชีเอกสารจำนวนทั้งสิ้น 104 ประเทศ

หน้าที่และความรับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการตรวจหนังสือเดินทาง

     1.ตรวจสอบเอกสารการเดินทางเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

     2.การส่งเสริมความรู้ แจ้งเตือนรูปแบบการปลอมแปลงเอกสาร (Document Alert) และจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบหนังสือเดินทางให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการจัดทำเอกสารพร้อมภาพประกอบที่แสดงเปรียบเทียบให้เห็นจุดสังเกตของการปลอมแปลงหนังสือเดินทาง ที่เป็นเป้าหมายในการเฝ้าระวัง หรือมีสถิติการปลอมแปลงสูง เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบหนังสือเดินทาง ทั้งในระบบบัญชีแฟ้มเอกสารและระบบดิจิตอล เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ตลอดจนการจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์หนังสือเดินทางให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

     3.การจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการปฏิบัติงาน รวบรวมและจัดเก็บหนังสือเดินทางประเทศต่างๆ และตัวอย่างรอยตราประทับอย่างเป็นหมวดหมู่ พร้อมจัดทำรายละเอียดในสาระสำคัญ จุดสังเกตและระบบนิรภัยของหนังสือเดินทางประเทศต่างๆ เพื่อสะดวกในการใช้ และดูแลรักษาอย่างเป็นระบบ ทั้งแบบบัญชีแฟ้มเอกสารและระบบดิจิตอล เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบและเป็นข้อมูลในการศึกษาหาความรู้ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป


 • ตม.บุกทลายแหล่งผลิตหนังสือเดินทางปลอมระด­ับโลกพร้อมรวบ“ ด๊อกเตอร์”นักปลอมแปลงเอกสาร-เอี่ยวขบวนกา­รส่งคนไปประเทศที่3

  วันนี้(9ก.พ.59)ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองยึดแท่นปั๊มลายกระดาษปกหนังสือ,เครื่องปั๊มลายน­ูน,จักรเย็บผ้า ,บล็อกสกรีนลายหนังสือเดินทาง,หนังสือเดิน­ทางปลอมเตรียมส่งขาย 173 เล่ม ได้จากแหล่งผลิตหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ตปลอม ในอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีนายฮาเมด เรซ่า จาฟารี่ ชาวอิหร่าน เป็นเจ้าของ และเพื่อนร่วมขบวนการอีก 5 คน

 • 9 ก.พ. 59 l ข่าว 16.00 น.ตำรวจจับผู้ต้องหาขบวนการปลอมหนังสือเดิ­นทาง ซึ่งเป็นชาวต่างชาติคนสำคัญ หลังเช่าบ้านในจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดเป็นแหล่งผลิตฯ เพื่อส่งไปให้ลูกค้าทั่วโลก #ThaiPBSnews #พาสปอร์ตปลอม

 • ตรงประเด็นข่าวเที่ยง : ทีมล่าความจริง : ยกระดับงานตรวจคนเข้าเมืองสู้ก่อการร้าย "NOW26" 21-1-59

 • 20 ม.ค. 59 | ข่าว 12.00 น.
  ตม. พัฒนาระบบการคัดกรองบุคคล โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อป้องกันกลุ่มอาชญากรรมข้ามาชาติแฝงตั­วเข้ามาในประเทศ #ThaiPBSnews #ตม. #หนังสือเดินทาง

 • เทคโนโลยีศูนย์ตรวจหนังสือเดินทางปลอม : PPTV

 • สตม.เข้มอบรม “ทีมสุวรรณภูมิ” รับภัยก่อการร้าย : MONO 29

 • หนังสือเดินทาง เป็นใบผ่านทางที่ชาวต่างชาติต้องใช้เดินทางเข้าออกประเทศ ดังนั้นการเสริมความรู้เพื่อใช้แยกแยะระหว่างของจริงกับของปลอม ให้กับเจ้าหน้าที่ภายในสนามบิน จึงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยในการคัดกรอง ไม่ให้กลุ่มผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อคดี หรือใช้ไทยเป็นที่หลบซ่อนตัวได้โดยง่าย ไปติดตามจากรายงาน

  850 เที่ยวบินต่อวัน เป็นตัวเลขที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเมินว่า เป็นจำนวนสายการบินที่เดินทางเข้าออกประเทศไทยในแต่ละวัน สอดคล้องกับมุมมองสายตาชาวโลก ที่เห็นว่าไทยเปรียบเสมือนทางผ่านของผู้คนจำนวนมาก และด้วยเหตุนี้ไทยจึงมีโอกาสที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายและกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ จะใช้เป็นทางผ่าน หรือเป็นที่พักเพื่อรอการเดินทางต่อไปยังประเทศที่ 3 ซึ่งการจะคัดแยกบุคคลเหล่านี้ออกจากนักท่องเที่ยวทั่วไป ต้องใช้หนังสือเดินทางเป็นเครื่องช่วยพิสูจน์

  ขณะที่การอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ต่างหน่วยงานและเจ้าหน้าที่จากภาคเอกชน จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยการคัดกรองกลุ่มผู้ไม่หวังดี ที่เดินทางเข้าไทยมาในคราบของนักท่องเที่ยว ยับยั้งไม่ให้ไปกระทำความผิดได้

  แม้ตามด่านสำคัญต่างๆ ทั้ง 118 ช่องทาง จะมีอุปกรณ์และความพร้อมสำหรับการคัดกรองและตรวจพิสูจน์ ผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าออกไทยอยู่แล้ว แต่หลังวันที่ 20 มีนาคมนี้ ไทยจะเพิ่มการตรวจด้วยระบบไบโอเมตริก เพื่อใช้พิสูจน์ตัวตนของแต่ละบุคคลผ่านลายนิ้วมือและภาพใบหน้า เพื่อใช้คัดแยกกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่ต้องการเข้าไทยเพราะมีวัตถุประสงค์แอบแฝง

 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดศูนย์ตรวจหนังสือเดินทางปลอม โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างประเทศ ป้องกันการแฝงตัวเข้ามาของอาชญากรข้ามชาติ และกลุ่มก่อการร้าย ติดตามจากรายงานคุณ ชัชชญา ธนีสันต์

 • ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิด ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง หมวด 5 ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง มาตรา 269/8 ผู้ใดทำหนังสือเดินทางปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ...
Visitors: 120,553