กลุ่มเป้าหมายผู้กระทำความผิด

กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการของชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปราม

สามารถแบ่งกลุ่มเป้าหมายได้ ดังนี้

  1.บุคคลต่างด้าวมีพฤติการณ์เป็นที่น่าเชื่อว่าเป็นภัยต่อสังคม หรือจะก่อเหตุให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชน หรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร

  2.พฤติการณ์ของบุคคลที่น่าเชื่อว่า นำหรือพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรหรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการอุปการะหรือช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่คนต่างด้าวให้เข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง

  3.บุคคลที่นำหรือให้ผู้อื่นนำหญิงหรือเด็กหญิงเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการค้าประเวณี

  4.บุคคลต่างด้าวและคนไทยที่มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่า มี หรือใช้หนังสือเดินทางปลอม หรือออกให้โดยมิชอบ หรือด้วยการแจ้งเท็จ

  5.คนต่างด้าวที่สงสัยว่าจะเป็นบุคคลต้องห้าม

  6.คนต่างด้าวที่มีพฤติการณ์เป็นที่น่าเชื่อว่าเข้ามาเพื่อการค้าประเวณีค้ายาเสพติดให้โทษ  ลักลอบหนีภาษีศุลกากรหรือเพื่อประกอบกิจการอื่นที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

  7.ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เป็นคนต่างด้าวและคนไทย ตามหมายจับของศาล

  8.คนต่างด้าวที่เป็นผู้ร้ายข้ามแดนที่รัฐบาลต่างประเทศออกหมายจับ หรือที่องค์การตำรวจสากลขอความร่วมมือมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

 

Visitors: 120,549