ข้อมูลทั่วไป

   กองกำกับการสืบสวนปราบปราม กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 (กก.สส.ปป.บก.ตม.2) มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่่ยวกับงานสืบสวน งานป้องกันปราบปรามผู้กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรับผิดชอบ ตลอดจนความผิดอาญาอื่นที่เกี่ยวเนื่อง หรือเกี่่ยวพันในเขตพื้นที่รับผิดชอบงานบริการคนเข้าเมือง งานกิจการพิเศษ งานห้องกัก และงานตรวจสอบหนังสือเดินทาง 

 

Visitors: 120,550